Rekrutacja PDF Drukuj
 

- REGULAMIN REKRUTACJI

 

 

Bursa Szkolna, ul. Lelewela 5, 06-500 Mława

Tel. administracja- 23 654-30-12 ; recepcja- 23 654-30-11; dyrektor- 23 655-31-51

 

Wniosek o przyznanie miejsca w Bursie

Nazwisko i imię …………………………………………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………….

PESEL …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nazwa szkoły i klasa ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Adres zamieszkania i telefony kontaktowe:

Miejscowość …………………………………………………………………………………………………………………………

ulica ………………………………………………………………………………………………nr…………………..m………….

kod pocztowy ……………………………………………poczta ……………………………………………………………..

tel. matki …………………………………………………. tel. ojca ……………………………………………………………

tel. wychowanka ……………………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko i imiona rodziców/prawnych opiekunów: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uwagi ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych syna/córki dla celów związanych z rekrutacją i zamieszkiwaniem w Bursie Szkolnej w Mławie zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO, obowiązującym od dnia 25.05.2018r. - art. 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej” rozporządzeniem 2016/679”

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jak również danych osobowych dziecka jest Bursa Szkolna w Mławie, ul. Lelewela 5, 06-500 Mława .

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z rekrutacją i pobytem syna/córki w Bursie Szkolnej w Mławie.

Informujemy, że w przypadku jakiegokolwiek naruszenia przepisów, wynikających z wyżej wymienionego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku kandydatów, z którymi zostanie zawarta umowa, okres przechowywania danych osobowych wynosi do 10 lat. Natomiast w razie nieprzyjęcia kandydata do bursy okres przechowywania danych obowiązuje do końca danego roku szkolnego.

…………………………………………….

Podpis wniosku przez rodziców (prawnych opiekunów)

 

II. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie/negatywnie.

…………………………………………… ………………………………………..

Data rozpatrzenia wniosku Podpis

 

OŚWIADCZENIE

rodziców/prawnych opiekunów

wychowanka Bursy Szkolnej w Mławie

 

 1. Oświadczam, że syn/córka jest zdrowy/a, nie wymaga specjalnej opieki lekarskiej, może mieszkać i korzystać ze zbiorowego żywienia w Bursie.

 2. Oświadczam, ze biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko podczas przejazdu z Bursy do domu i z powrotem.

 3. Wyrażam zgodę, aby w razie zachorowania lub wypadku, służba zdrowia udzieliła mojemu dziecku koniecznej pomocy.

 4. Zobowiązuję się do wnoszenia opłat za mieszkanie i wyżywienie mojego dziecka w Bursie do 10-każdego miesiąca.

 5. Oświadczam, że są mi znane dokumenty: Statut i Regulamin Bursy Szkolnej w Mławie.

 6. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka we wszystkich wyjściach i wyjazdach organizowanych przez Bursę w ramach oferty kulturalnej i rekreacyjnej.

 7. Zobowiązuję się do telefonicznej informacji do wychowawcy o nieobecności lub późniejszym powrocie ( po 22.00) dziecka do Bursy.

 8. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Bursy o zmianie adresu zamieszkania i telefonach kontaktowych.

 9. Zobowiązuję do współpracy z wychowawcami Bursy poprzez kontakty telefoniczne i osobiste w sprawach dotyczących mojego dziecka.

 10. Zobowiązuję się do pokrycia finansowego ewentualnych szkód wyrządzonych na terenie Bursy przez moje dziecko.

 11. Dane podaję dobrowolnie i wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym dla realizacji statutowych zadań Bursy Szkolnej w Mławie

 12. Przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania

 

………………………………………………

Podpis rodziców

Wytworzył: Marcin Jurkiewicz
Data informacji: 2013-07-15 08:01:39
Opublikował: Marcin Jurkiewicz
Data publikacji: 2013-07-15 10:04:39
Odsłon: 1270
Dziennik zmian