Informacje o placówce PDF Drukuj

Bursa Szkolna w Mławie jest placówką zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych w wieku do 24 lat, w okresie pobierania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W Bursie mogą również znaleźć zakwaterowanie studenci oraz uczestnicy kursów dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Bursa jest placówką publiczną - jej organem prowadzącym jest Powiat Mławski; nadzór pedagogiczny nad jej działalnością sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Działa w oparciu o przepisy Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz statut, nadany placówce Uchwałą nr VIII /44/2003 Rady Powiatu Mławskiego.

Głównym zadaniem Bursy jest zapewnienie oipeki i wychowania uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania. W tym celu placówka zapewnia wychowankom

 • całodzienne wyżywienie, zgodne z normami żywienia dla dzieci i młodzieży
 • zakwaterowanie, spełniające odnośne wymagania higieniczno-sanitarne, gwarantujące odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku
 • fachową opiekę pedagogiczną i pomoc w rozwiązywaniu problemów
 • możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i rekreacji, działania w strukturach samorządu młodzieży

Bursa dysponuje

 • pokojami dwu- i trzyosobowymi dla 140 mieszkaców
 • obszerną nowoczesną stołówką
 • świetlicą i salą telewizyjną
 • podręczną biblioteką
 • stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu ( zapewnia także mieszkańcom bezprzewodowy dostęp do sieci)

Kadrę placówki stanowią doświadczeni pracownicy pedagogiczni, posiadający formalne i merytoryczne kwalifikacje do prowadzenia pracy opiekuńczo - wychowawczej z młodzieżą.

Oprócz zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych i sprawowania opieki nad wychowankami Bursa prowadzi w stosunku do nich działalność wychowawczą i profilaktyczną, współpracując przy tym z ich rodzicami (opiekunami prawnymi), szkołami, do których uczęszczają, placówkami poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego, pomocy społecznej i wsparcia. Realizując swój Program wychowawczy i Program Profilaktyki organizuje zajęcia edukacyjno-wychowawcze, spotkania, imprezy, uroczystości, formy rekreacji,krajoznawstwa i turystyki. Wspomaga także samorządną działalność młodzieży oraz umożliwia wychowankom realizację swych zainteresowań i uzdolnień w placówkach edukacji, upowszechniania kultury, sportu i rekreacji na terenie miasta.

       Bursa zapewnia wychowankom bezpieczeństwo osobiste, monitoruje i reglamentuje kontakty wychowanków z osobami z zewnątrz, zapewnia ochronę przed niepożądanymi treściami w Internecie. Wobec potencjalnych zachowań nieobyczajnych lub ryzykownych bądź w sytuacjach zagrożenia wychowanków przestępczością, demoralizacją, uzależnieniem od substancji psychoaktywnych pracownicy placówki podejmują działania interwencyjne, wychowawcze i dyscyplinarne, zgodnie z opracowanymi wewnętrznymi procedurami i obowiązującymi przepisami prawa.

Mieszkańcy w związku z pobytem w Bursie ponoszą następujące opłaty:

 • opłatę za zakwaterowanie, na bazie kalkulacji kosztów związanych z utrzymaniem miejsca- w wysokości do 50% kosztów. Obecnie wynosi ona

- dla wychowanków 61zł/m-c

- dla uczestników kursów DZ 205zł/mc

- dla studentów 390 zł/mc

 • opłatę za wyżywienie

- dla wychowanków i uczestników kursów DZ jest ona równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywieniei wynosi obecnie 11,50 zł/dzień

- dla studentów wynosi ona 14,60 zł/dzień

Bursa pobiera także od mieszkańców jednorazowo zwrotną kaucję w wysokości jednomiesięcznej opłaty za zakwaterowanie na pokrycie ewentualnych, spowodowanych przez nich szkód i zniszczeń mienia placówki.

Wytworzył: Marcin Jurkiewicz
Data informacji: 2013-07-15 07:50:16
Opublikował: Marcin Jurkiewicz
Data publikacji: 2013-07-15 09:52:08
Odsłon: 1004
Dziennik zmian